Lávka přes Lubinu

Kontext – prostorové a společenské vazbyPROČ?

Stávající lávka z roku 1981 leží v samém centru města Příbora v bezprostřední blízkosti MPR. Lávka je významný pěší a cyklo komunikační uzel mezi městem na pravém břehu – městská část Benátky, sídliště u ul. Frýdecká, ZŠ Dukelská a městem na levém břehu – centrum, vlakové nádraží, hřbitov, park, gymnázium. Jedná se o součást fenoménu řeky jako takového a jeho užívání, které se projevuje mnoha sociálními interakcemi, házení moreny, krmení kačen, místo setkání, turistický atraktivní výhled na příborské návrší.

Architektonické řešení – odpověď na potřeby vyplývající z kontextuCO?

Architektonické řešení vychází z konceptu ovlivněného umístěním lávky v rámci městského uspořádání a na něj navazující sociální aktivity obyvatel. Snahou návrhu je tyto aktivity podpořit a rozšířit. Tohoto cíle je dosaženo umístěním ,,pobytového talíře“ o průměru 8 m do středu lávky. Tento prostor se stává sociálním dějištěm a místem pro setkávání. Lávka svou přidanou funkcí reaguje na vznikající návrh nábřežního parčíku a doplňuje možnosti jak zažít řeku. A zároveň upozorňuje na velký nevyužitý rekreační potenciál Lubiny. Svou subtilní konstrukcí se stává nedílnou součástí ceněného městského panoramatu.

Konstrukční a materiálové řešení –  JAK?

Vedle poměrně nízkých investičních nákladů, také blízkost železničního přejezdu a potencionální možnost částečného využití stávajících opěr, vedly k volbě konstrukce rámového typu. Základ nosné konstrukce tvoří dvě trubky v oblouku o průměru 406 mm otočené kolem podélné osy o 45° a trubka dolního pásu o průměru 406 mm. Tyto základní části jsou navzájem propojeny koncovými diagonálami o průměru 273 mm. Všechny tři základní nosné prvky jsou spojeny 17-ti příčníky se vzpěrami z I profilu. nosná konstrukce je uložena na čtyřech hrncových ložiscích . Příčníky nesou prvky mostovky UPE 160 v krajích a IPE 160 uvnitř. Všechny ocelové prvky jsou předběžným statickým výpočtem navrženy z oceli S 355.

Povrch mostovky je navržen z dřevoplastových prken uložených do rámu z U a L profilů

Založení, ve studii se počítá s kompletně nově vybudovaným založením na pilotech o průměru 600 mm a podporách z vyztuženého betonu. Otevřená zůstává možnost využití stávajících podpor a tedy snížení investičních nákladů.

Zábradlí o celkové výšce 1100 mm se skládá z profilu  50 x 5 mm v osových odstupech 525 mm spojenými ocelovými lanky tvořící výplň zábradlí. Horní okraj je lemován dřevěným madlem o průřezu 150 x 75 mm.